Senin, 22 Agustus 2011

TALQIN MAYIT

Sebetulnya masalah TALQIN dengan segala macam persoalannya itu sudah dikupas oleh para ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin dalam berberapa kitab/karya tulisnya dan selalu diamalkan oleh kaum Ahlussunnah wal Jamaah secara turun temurun.
Akan tetapi amaliyah warga kita tadi menjadi terancam kelangsungannya sejak munculnya gerakan yang dimotori oleh kaum wahabi yang sangat berlebihan dalam usaha memurnikan ajaran Islam, sampai-sampai mereka itu melarang amalan-amalan umat Islam yang bersifat furu’iyah, misalnya : tahlilan, bancakan, dan talqin untuk mayit.
Di bawah ini uraian yang sebenarnya tentang Talqin menurut Ahlussunnah wal Jamaah.


Pengertian Talqin
Menurut bahasa, talqin artinya : mengajar, memahamkan secara lisan.
Sedangkan menurut istilah, talqin adalah : mengajar dan mengingatkan kembali kepada orang yang sedang naza’ atau kepada mayit yang baru saja dikubur dengan kalimah-kalimah tertentu.
Hukum Talqin
Orang dewasa atau anak yang sudah mumayyiz yang sedang naza’ (mendekati kematian) itu sunat ditalqin dengan kalimat syahadat, yakni kalimat laa ilaaha illallah. Dan sunat pula mentalqin mayit yang baru dikubur, walaupun orang itu mati syahid, apabila meninggalnya sudah baligh, atau orang gila yang sudah pernah mukallaf sebelum dia gila.
Mungkinkah Mayit yang Sudah dikubur Bisa Mendengar Ucapan Orang yang Mentalqin?
Di Indonesia memang ada sebagian umat Islam yang tidak setuju mayit ditalqin. Alasan mereka, menurut akal kita mayit yang sudah ada di kuburan itu tidak mampu lagi mendengarkan ucapan orang yang ada di alam dunia. Mereka mengemumakan dalil dari Al-Qur'an :
y7¨RÎ) Ÿw ßìÏJó¡è@ 4tAöqyJø9$# [النمل : 80]
Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar” (QS. An-Naml : 80)
!$tBur |MRr& 8ìÏJó¡ßJÎ/ `¨B Îû Íqç7à)ø9$# ÇËËÈ  [فاطر : 22]
Artinya :
“Dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang didalam kubur dapat mendengar”(QS. Fathir : 22)
Kepada mereka perlu kita beri pengertian mengenai hal yang berkenaan dengan masalah Talqin.
a.    Di dalam ajaran Islam itu ada hal-hal yang berdasarkan tauqifi (petunjuk dari Nabi). Artinya walau pun secara rasional hal itu tidak mungkin terjadi, namun karena Nabi SAW. memberi petunjuk bahwa hal tersebut bisa terjadi, maka kita wajib menerimanya.
وكل ما أتى به الرسول    فحقه التسليم والقبول
[عقيدة العوام للشيخ أحمد المرزوقي]
Artinya :
“Semua hal/ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. maka hal itu harus dibenarkan dan diterima”.
b.    Kedua ayat yang meraka kemukakan, itu tidak menerangkan tentang larangan talqin mayit, akan tetapi berisi keterangan bahwa orang kafir itu telinga hatinya sudah mati, berpaling/tidak menerima apa-apa yang didakwahkan oleh Nabi kepada mereka.
Uraian ini sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab Tafsir Munir :
قوله تعالى : إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين أي أنهم لفرط إعراضهم عما يدعون إليه كالميت الذي لا سبيل إلى إسماعه. اهـ [تفسير منير 2/133]
Artinya :
Firman Allah yang artinya : “sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikam orang-orang yang mati mendengar dan tidak pula menjadikan orang yang tuli mendenganr panggilan, apabila mereka telah berpalingjelasnya karena kaum kuffar sudah berpaling dari apa yang didakwahkan kepada mereka, maka mereka itu seperti orang yang sudah mati”.

قوله : وما أنت بمسمع من في القبور أي وما أنت يا أشرف الخلق بمفهم من هو مثل الميت الذي في القبور. اهـ [تفسير منير 2/202]
Artinya:
Firman Allah yang artinya : dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikau orang yang di alam kubur dapat mendengar” jelasnya : hai Muhanunad, makhluk yang paling mulia, kamu tidak bisa memberi pengertian kepada orang yang seperti mayit yang ada dalam kubur”.
Dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW. tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang musyrikin yang telah mati hatinya.

Dalil-Dalil Tentang Disunatkannya Talqin
a.    Dalil tentang disunatkannya mentalqin kepada seseorang yang sedang naza’ adalah hadits Nabi SAW. seperti yang ditulis oleh sayyid Bakri dalam kitab I’anatut Thalibin juz II hal. 138 :
ويندب أن يلقن محتضر ولو مميزا على الأوجه الشهادة أي لا إله إلا الله فقط لخبر مسلم : لقنوا موتاكم أي من حضرة الموت لا إله إلا الله، مع الخبر الصحيح : من كان أخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أي مع الفائزين. اهـ
Artinya :  
“Disunatkan mentalqin orang yang akan meninggal walaupun masih mumayyiz menurut pendapat yang kuat dengan kalimat syahadat, karena ada hadits Nabi riwayat Imam Muslim “talqinlah orang Islam di antara kamu yang akan meninggal dunia dengan kalimah La Ilaha Illallah” dan hadits shahih “Barang siapa yang paling akhir pembicaraannya itu La Ilaha Illallah, maka dia masuk surga”, yakni bersama orang-orang yang beruntung”.
b.    Sedangkan dalil disunatkannya talqin mayit yang baru dikubur adalah :
§      Firman Allah, seperti keterangan dalam kitab I’anatut Thalibin juz II hal. 140
وتلقين بالغ ولو شهيدا بعد تمام دفن (قوله وتلقين بالغ) وذلك لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفنع المؤمنين [الذاريات : 55] وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة. اهـ

Artinya:
“Disunatkan mentalqin mayit yang sudah dewasa walaupun mati syahid setelah sempurna penguburannya. Hal yang demikian ini karena firman Allah : “dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman” (QS. Ad-Dzariyat : 55). Dan seorang hamba sangat membutuhkan peringatan adalah saat-saat seperti ini”.
§      Hadits riwayat Thabarani :
إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحد على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون. فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإنك رضيت بالله وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. فإن منكرا ونكيرا ياخذ كل واحد منهما بيد صاحبه. اهـ
Artinya :
“Apabila salah seorang  di antara saudaramu telah meninggal dan penguburannya telah kamu sempurnakan (ditutup dengan tanah), maka berdirilah salah seorang di penghujung kuburnya, dan berkatalah : “hai fulan bin fulanah” maka dia bisa mendengarnya. Kemudian berkatalah “hai fulan bin fulanah” maka dia duduk dengan tegak. Berkatalah lagi “hai fulan bin fulanah” maka dia berkata “berilah saya petunjuk, semoga Allah memberi rahmat kepadamu”. Akan tetapi kamu sekalian tidak mengerti. Seterusnya katakanlah kepadanya “ingatlah apa yang kamu pegangi sewaktu keluar dari alam dunia, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan bahwa kamu rela Allah sebagai Tuhan kamu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai Nabi mu dan Al-Qur’an sebagai imam mu. Maka sesungguhnya malaikat Munkar dan Nakir saling berpegangan tangan mereka berdua”.

§      Hadits Nabi sebagaimana yang diterangkan dalam kitab I’anatut Thalibin :
يندب التلقين بعد تمام دفنه لخبر : العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. الحديث اهـ [إعانة الطالبين 2/140]
Artinya :
“Disunatkan mentalqin mayit setelah sempurna penguburannya, karena ada hadits : “Ketika mayit telah ditempatkan di kuburnya dan teman-temannya sudah pergi meninggalkannya sehingga dia mendengar suara sepatu mereka, maka datanglah dua malaikat kepadanya”.
Dari keterangan ayat dan hadits Nabi tersebut, kita bisa menyimpulkan :
1.    Talqin setelah mayit dikubur itu bermanfaat
bagi si mayit.
2.    Mayit yang ada dalam kubur bisa mendengar ucapan orang atau suara-suara yang ada di alam dunia ini.
3.    Karena jelas ada dalil yang menganjurkan, maka hukum talqin adalah sunat tidak bid’ah dan tidak dilarang seperti apa yang dituduhkan oleh kaum wahabi.

65 komentar:

trimakasih postingannya, sangat membantu

Assaamualaikum wr.wb.

Membaca artikel ini kok saya merasa ada yang rancu dengan penjelasannya.

Di pembahasan pertama tentang "Mungkinkah mayit yang sudah dikubur......"
Pada point b. yang menjelaskan tentang Tafsir Munir, bahwa dua ayat al Qur'an (QS:An-Naml, 80, dan QS: Fathir, 22) yang di kemukakan pada point a. tidak menerangkan tentang larangan talqin mayit, tapi lebih ditujukan pada orang-orang kafir yang tuli karena tidak akan mendengar peringatan seperti mayit di kuburan. Bukankah ayat ini justru mempertegas bahwa orang mati dan mayit di kuburan tidak bisa mendengar apa-apa...

Pada pembahasan "Dalil-dalil tentang disunnatkannya tahlil "
Point b. yang dinukilkan dari kitab I’anatut Thalibin juz II hal. 140 yang menyandarkan pada QS: Adz-Dzariyat, 55, menurut saya ayat 55 ini sama sekali tidak membicarakan orang mati atau mayit, tapi orang beriman yang masih hidup.

Wassalamualaikum wr. wb.

Ass w w...
mhn pencerahannya , sesuai pertanyaan akhi titah mayapada dan mhn pencerahannya juga hadisy thabarani di atas tingkat kesahihannya seperti apa
terima kasih
wasd ww

Ass. Wr. Wb.
Adanya perbedaan dalam Islam, sebenarnya tidak perlu dipertajam. Sebab dengan memperuncing perbedaan itu tak ubahnya seseorang yang suka menembak burung di dalam sangkar. Padahal terhadap Al-Qur’an sendiri memang terjadi ketidak samaan pendapat. Oleh sebab itu, apabila setiap perbedaan itu selalu dipertentangkan, yang diuntungkan tentu pihak ketiga. Atau mereka sengaja mengipasi ? Bukankah menjadi semboyan mereka, akan merayakan perbedaan ? Hanya semoga saja jika pengomporan dari dalam, hal itu bukan kesengajaan. Kalau tidak, akhirnya perpecahan yang terjadi.
Apabila perbedaan itu memang kesukaan Anda, salurkan saja ke pedalaman kepulauan nusantara. Disana masih banyak burung liar beterbangan. Jangan mereka yang telah memeluk Islam dicekoki khilafiyah furu’iyah. Bahkan kalau mungkin, mereka yang telah beragama tetapi di luar umat Muslimin, diyakinkan bahwa Islam adalah agama yang benar. Sungguh berat memang.
Ingat, dari 87 % Islam di Indonesia, 37 % nya Islam KTP, 50 % penganut Islam sungguhan. Dari 50 % itu, 20 % tidak shalat, 20 % kadang-kadang shalat dan hanya 10 % pelaksana shalat. Apabila dari yang hanya 10 % yang shalat itu dihojat Anda dengan perbedaan, sehingga menyebabkan ragu-ragu dalam beragama yang mengakibatkan 9 % meninggalkan shalat, berarti ummat Islam Indonesia hanya tinggal 1 %.
Terhadap angka itu Anda ikut berperan, dan harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Astaghfirullah.
Wass. Wr. Wb.
hmjn wan@gmail.com

mohon berikan jawaban kapanrasulullah melakukantalqin dan kepada mayat siapa beliau talqin kalau tak ada contoh rasulullah berarti apa yang tertera pada ayat tersebut adalah sesuai sejalan. urusan ibadah harus ada contoh rasululllah dan urusan dunia berbuatlah sesuka asal yang tidak dilarang

bersihkan perbuatan yangtidak ada contoh rasul Muhammad SAW

mohon berikan jawaban kapanrasulullah melakukantalqin dan kepada mayat siapa beliau talqin kalau tak ada contoh rasulullah berarti apa yang tertera pada ayat tersebut adalah sesuai sejalan. urusan ibadah harus ada contoh rasululllah dan urusan dunia berbuatlah sesuka asal yang tidak dilarang

azar pharia, jika urusan ibadah harus ada contoh dari rasulullah maka tolong jelaskan mengapa al-quran dijadikan buku padahal pada jaman rasul tidak dibukukan. 2. tolong jelaskan mengapa pada zaman khalifah Umar bin Khottob diadakan shalat tarawih berjamaah sebulan penuh padahal dalam hadis sahih Rasul SAW hanya keluar untuk berjamaah tarawih 2x dalam sebulan. 3. mengapa khalifah Ustman menjadikan azan jumat 2x padahal Rasul tidak mencontohkan seperti itu. 4. mengapa kerajaan arab saudi yaitu khadimul haromaini membuat mina jadid yaitu lokasi mina yang baru padahal tempat itu bukan mina pada zaman Rasul. mohon di jawab.

Urusan dunia adalah urusan akhirat juga,
Yang namanya berdoa kan caranya beda-beda,,

Tinggalin aja catatan atau hp di kuburnya biar bisa di sms.lagian mau nyamain Umar atau Utsman dengan orang lain,beda kualitas lah.

Jadi kalau beda kualitas, boleh melakukan yang "bid'ah"?

Yg nanti mati mau di tuntun dgn talqin...ya silahkan me nalqinkan dan meng ngandzani mayat..klo dgn sombong tidak mau di talqinkan ya jgn menyesal....gitu adja kog repot...semua cuma hamba jgan melihat dosa orang lain seperti tuhan.lakukan sesuai yg ada di hati..jgn terlalu menggunakan akal...yg bidah itu yg tidak bersahadat..titik

Yg nanti mati mau di tuntun dgn talqin...ya silahkan me nalqinkan dan meng ngandzani mayat..klo dgn sombong tidak mau di talqinkan ya jgn menyesal....gitu adja kog repot...semua cuma hamba jgan melihat dosa orang lain seperti tuhan.lakukan sesuai yg ada di hati..jgn terlalu menggunakan akal...yg bidah itu yg tidak bersahadat..titik

Ketika perang uhud seorang kafir yg memerangi org islam MATI,lalu rosululloh mengatakan hai kafir dulu kamu ketika kamu msh hidup memusuhi org islam kini kamu sdh mati mk rasakan akibatnya kemurkaan Allah akan kau terima,Lalu syaidina umar membantah kpd Nabi,:Ya rosul org sdh mati apa bisa mendengar..!! Lalu rosul menjawab: Demi dzat yg menggenggam nyawaku,dia(mayit) mendengar bahkn lbh memperhatikan ketimbang org yg msh hidup,...!! Rosul sampai bersumpah atas nama Allah, jika kamu tahu bhw perkataan nabi wahyu yukha, Tdk selamanya perbuatan baik itu perlu conto klo perbuatan yg buruk mk tanyakan contonya, Bab ibadah itu ada 2 mcm: a.Ibadah mahdhoh b.Ibadah mu'amalah ....bid'ahpun jg bbrp macam...coba skrg sy tanya sm sampean Alquran turun pertama kali surat apa...? Lalu knp yg terjadi surat alfatikhah,dulu jaman Nabi apa ada muskhaf ...?mestinya itu bid'ah kok kamu mengerjakannya,mk itu pahami dulu makna bid'ah jngn digebyah uyah....Klo mau persis Nabi mampukah kamu sholat sampai bengkak kakimu ....wassalammuh ichwan solikk5 April 2016 02.01
Ketika perang uhud seorang kafir yg memerangi org islam MATI,lalu rosululloh mengatakan hai kafir dulu kamu ketika kamu msh hidup memusuhi org islam kini kamu sdh mati mk rasakan akibatnya kemurkaan Allah akan kau terima,Lalu syaidina umar membantah kpd Nabi,:Ya rosul org sdh mati apa bisa mendengar..!! Lalu rosul menjawab: Demi dzat yg menggenggam nyawaku,dia(mayit) mendengar bahkn lbh memperhatikan ketimbang org yg msh hidup,...!! Rosul sampai bersumpah atas nama Allah, jika kamu tahu bhw perkataan nabi wahyu yukha, Tdk selamanya perbuatan baik itu perlu conto klo perbuatan yg buruk mk tanyakan contonya, Bab ibadah itu ada 2 mcm: a.Ibadah mahdhoh b.Ibadah mu'amalah ....bid'ahpun jg bbrp macam...coba skrg sy tanya sm sampean Alquran turun pertama kali surat apa...? Lalu knp yg terjadi surat alfatikhah,dulu jaman Nabi apa ada muskhaf ...?mestinya itu bid'ah kok kamu mengerjakannya,mk itu pahami dulu makna bid'ah jngn digebyah uyah....Klo mau persis Nabi mampukah kamu sholat sampai bengkak kakimu ....wassalam

Azar...azar....Astaghfirullohal adziim..kita ini sdh enak tinggal menjalankan dg damai dan tenang,ibarat mkn tinggal ngemplok semua halal baik cara maupun makannnya dn siapa yg cari itu org2 sholeh berilmu tinggi derajatnya,bahkan makrifatulloh bil mukorobatil qolbi,,kok kaya org berjasa digdoyo nduwe ilmu kanuragan betah ngeleh,betah melek ( dzikir) sdh berani nyesat2kan org,harusnya berterima kasih sm org2 salafussholeh...Klo mau contoh Nabi yg bener jgn golek gampange tok...!!!! Nabi Muhammad saw dn para sahabat berjihat melwan org Kafir jika mati nmnya mati syahid nah klo kamu melawan umat islam sodara sendiri,kamu tahu kn bercerai berai dilarang Allah swt,kok kamu semangat berperang beraninya dg sesama,mk klo mati ya MATI SANGIITTT...Na'udzubillahi min dzalliq

Azar...azar....Astaghfirullohal adziim..kita ini sdh enak tinggal menjalankan dg damai dan tenang,ibarat mkn tinggal ngemplok semua halal baik cara maupun makannnya dn siapa yg cari itu org2 sholeh berilmu tinggi derajatnya,bahkan makrifatulloh bil mukorobatil qolbi,,kok kaya org berjasa digdoyo nduwe ilmu kanuragan betah ngeleh,betah melek ( dzikir) sdh berani nyesat2kan org,harusnya berterima kasih sm org2 salafussholeh...Klo mau contoh Nabi yg bener jgn golek gampange tok...!!!! Nabi Muhammad saw dn para sahabat berjihat melwan org Kafir jika mati nmnya mati syahid nah klo kamu melawan umat islam sodara sendiri,kamu tahu kn bercerai berai dilarang Allah swt,kok kamu semangat berperang beraninya dg sesama,mk klo mati ya MATI SANGIITTT...Na'udzubillahi min dzalliqmuh ichwan solikk5 April 2016 02.01
Ketika perang uhud seorang kafir yg memerangi org islam MATI,lalu rosululloh mengatakan hai kafir dulu kamu ketika kamu msh hidup memusuhi org islam kini kamu sdh mati mk rasakan akibatnya kemurkaan Allah akan kau terima,Lalu syaidina umar membantah kpd Nabi,:Ya rosul org sdh mati apa bisa mendengar..!! Lalu rosul menjawab: Demi dzat yg menggenggam nyawaku,dia(mayit) mendengar bahkn lbh memperhatikan ketimbang org yg msh hidup,...!! Rosul sampai bersumpah atas nama Allah, jika kamu tahu bhw perkataan nabi wahyu yukha, Tdk selamanya perbuatan baik itu perlu conto klo perbuatan yg buruk mk tanyakan contonya, Bab ibadah itu ada 2 mcm: a.Ibadah mahdhoh b.Ibadah mu'amalah ....bid'ahpun jg bbrp macam...coba skrg sy tanya sm sampean Alquran turun pertama kali surat apa...? Lalu knp yg terjadi surat alfatikhah,dulu jaman Nabi apa ada muskhaf ...?mestinya itu bid'ah kok kamu mengerjakannya,mk itu pahami dulu makna bid'ah jngn digebyah uyah....Klo mau persis Nabi mampukah kamu sholat sampai bengkak kakimu ....wassalam

MasyaAllah, banyak ulama ternyata di dunia maya....

qiqiqiqi...
pecah belah itu sudah pasti ada, ngapain capek2 diributin,,,

Bismillah...... , Kita Wajib Mmpelajari Dan mncari tau kebenaran , yg mana yg salah dan yg mana yg benar. Mana Hadist yg palsu, hadits Lemah, Dan Hadits yg Kuat . Pakai lah hadits yg Kuat... ,
Masalah Agama Jangan Pakai Logika. Anda Mau Makan Beras Plastik ...nggak mau kan?
Masuk surga itu nggak bs di bayar dngan Uang , apalagi menyuruh/Bayar Orang. , Banyak yg Salah dalam beribadah untuk Akhirat dibiarkan di Kehidupan kita. Gimana mau Benarin masalah Dunia. ....Slama Hidup didunia Berbuat baiklah bnyak2 Sedekah , Crilah Ilmu yg Bermanfaat, Dan Ajarilah Anak2 kita dngan Baikdanbenar agar mnjadi anak sholeh karna Doa anak kita lah yg akan menolong kita kelak di Akhirat. Bukan Orang Lain, Bukan pula Kebaikan Anak kita ,Bukan Sedekah anak kita,. Tapi adalah Doa nya Anak Kita . jangan Setelah Mati baru Sedekah dngan ss Harta , Sudah Mati Ingat Allah, Ingat Alquran, Ingat Muhammad ingat Saudara , Ingat Tetangga , ....hemmmm ini Sudah Terlambat, ini lah yg dinamakan Logika .
Trus terang , Saya belum jd Orang yg Baik....dan saya Sedang berusaha jd Umat Yg Baik....Wassalamualikum....

. slama tidak menyimpang dr al quran dan hadist lakukan saj jgn bx koment orng yng blang bid'ah tnda g cinta rosulullah...

Assalamualaikum.
Jngn lah perbedaan menjadikan perpecahan diantara kaum muslimin. Imam syafii,hanafi dan yg lain ada perbedaan . Akan tetapi beliau tidak pernah menghujat satu sama lain. Itu lah islam yg sebenarnya. Jngn memusuhi sesama umat islam. Jngn memahami alquran dan hadist hanya itu saja, pelajari lah ushul tafsir nya , ushul hadist. Dan jngn juga menghujat dengn perkataan bit'ah. Bid'ah itu ada berapa dlu? Belajar jngan setengah setengah tentunya akan ada perbedaan nantinya.orang bisa sperti itu pasti ada tuntunannya ,bit'ah? Kalo nya semua nya bit'ah... anda gak usah belajar kitab tauhid, fiqih, dan kitab yg lainya bahkan alquran pun. Karna itu adalah bagian dari pada bit'ah, yaitu bit'ah hasanah. Naik motor, mobil, juga bit'ah jaman rosullullaah itu tidak ada. Kalo anda berpikir sperti itu, naik haji pun gak usah naik pesawat.karna itu bit'ah... tentu anda harus naik onta untuk behaji, krna rosul berangkat berhaji dengan menaiki onta.bayangkan berapa lama akan sampainya. Adakalanya allah taala mempermudah segala sesuatu,tinggal kita memahaminya dengan bijak. Terkadang ada yg tidak di jelaskan di alquran dan hadist ,tetapi melalui para wali allah smpaikan. Setidak nya mudahan ini menjadi pandangan, pembelajaran . Jngn lah kita memusuhi ,menyalahkan sesama umat muslim. Islam itu indah, islam itu mudah. Intinya Niat orang talaqin itu baik. Tidak usah di bahas. Kalo bagi yg berseberangan jngn lah di perdebatkan. Bagi yg tidak memakai talaqin, silahkan untuk dirimu, jngn mengajak orang lain dengan hujatan ayat dan hadist yg setengah setengah di pelajari. Pelajari ilmu alatnya ,nahwu dan shorof nya dan ushul tafsir dan hadist , agar kita tau makna ayat dan hadist tersebut. Akhir kata saya minta halal dan ridho atas perkataan diri pribadi saya. Salah dan khilaf nya saya minta maaf sebnyak bnyak nya

Assalamualaikum

Terimakasih sangat bermanfaat

hal biasa jika terjadi perdebatan dalam perbedaan.. padahal jika kita berselisih kita kembalikan persoalan itu ke Alqur`an dan sunah,.. akan tetapi jika di minta dalil dan contoh nya mereka balik bertanya pada persoalan yg lain. seharus nya di jawab dulu ini loh contoh nya dan ini dalil nya.. jangan lari dari pertanyaan dan dan membuat pertayaan yg baru.. kita kan ingin sama sama ingin menjadi umat yg baik dalam beribada dan bermualah..

biarkan aja, asal gak haram :D

biarkan aja, asal gak haram :D

talqin bagi orang yg telah meninggal dunia diatas kuburan memang dibolehkan oleh Nabi, akan tetapi kalau meninggalnya bareng-bareng bgmn? siapa yg akan mentalqinnya ? kan org beriman itu hrs yakin akan adaya meninggal bareng2 alias kiamat. mendingan talqin sekarang sebelum kiamat, krn kata Nabi juga talqin lah orang yg akan mati dengan kalimat Laa ilaaha illalloh. berarti kita semua harus ditalqin krn kita semua akan mati, kecuali kalau orang yg tidak akan mati ya tidak usah ditalqin. mendingan sekarang minta ditalqin kps ahli talqin supaya selamat dunia akhirat. amiiin...

Sangat setujuh dg anda....

Sangat sangat setuju....

Ceritanya yg sunnah ditalqin orang yang nazak...bukan orang yang telah mati dan di tanam...kalau kata rasulullah tak buat...adakah sahabat buat talqin untuk mayat...adakah tabien buat talqin adalah tabi' tabien buat talqin utk mayat...tidak ada kan..persoalannya kenapa kita nak ada2kan perkara yg tak ada...sedangkan sabda nabi...umat yang terbaik adalah umat dizaman ku dan kemudian selepas aku dan kemudian selepasnya dan selepasnya...dan kamu akan jumpa selepas itu umat yang mendahului sumpah dari saksinya dan mendahului saksi dari sumpahnya...
Di sini terbukti...jika ingin yg terbaik maka ikut lah tiga generasi manusia ini dalam ibadah...pertama sahabat kedua tabien dan ketiga tabi' tabien...
Talqin perlu diperdengarkan kepada yg masih hidup sebagai peringatan dan pengajaran...bukan untuk orang yg telah mati...kerana orang yg telah mati tidak mampu lagi beribadah pada Allah...dan tidak mampu lagi memohon keampunan dari Allah...
Dinyatakan dalam hadis...
Jika telah mati anak adam...maka terputuslah segala amal ibadahnya...kecuali 3 perkara...sadaqah jariah...ilmu yg dimanfaatkan...dan doa anak yg soleh...
Ini sangat jelas...talqin untuk org yg sedang sakit dan nazak...tidak untuk mayat dalam kubur...wallahu a'lam

Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

Setuju pisan...perbedaan membuat kita jadi satu....

Setuju pisan...perbedaan membuat kita jadi satu....

Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

Dalam sesi bid'ah...saya pernah dengar....tentan sahabat yg bertayamum..

Muhammad SAW. bersabda : "Talqinkanlah oleh kamu orang-orang yang akan mati dengan kalimat Laa Ilaaha Illalaah". Maksud yang akan mati disini ialah kita orang-orang yang masih hidup yang hatinya belum mampu berdzikir/mengingat Allah, maka segera ditalqinkan/tanyakan kepada Ahlinya

Muhammad SAW. bersabda : "Talqinkanlah oleh kamu orang-orang yang akan mati dengan kalimat Laa Ilaaha Illalaah". Maksud yang akan mati disini ialah kita orang-orang yang masih hidup yang hatinya belum mampu berdzikir/mengingat Allah, maka segera ditalqinkan/tanyakan kepada Ahlinya

Walau pahit kebenaran itu wajib siampaikan masalah diterima atau tidak terserah pribadi masing2,toh waktu hisab nanti juga masing2.

syukron ust, saya jadi lebih paham, ijin share ustadz.

by: www.dakwahsyariah.com

Assalamu'alaikum.wr.wb
Wahhh...seru baca komen seorang muslim, slalu gk suka sama muslim yg melakukan amaliyah baik, dikomen negativ terus, memang bener dari tarikh wahabi mereka intinya antek antek yahudi, saya rasa gk usah diladeni toh mereka termasuk golongan juhala. Semoga saja dibukakan mata hatinya, dakwah saja kpd mereka yg non muslim, kenalkan bahwa agama islam itu rohmatal lil'alamiin,

Makanya cari talqin selagi masih hidup,,jangan nunggu sekarat

Kok pertanyaan tidak ada yang me-reply (penulis)

Wahai saudara seiman kenapa harus berdebat .... kalau tdk setuju...diam saja toh juga talqin kan hal yang bagus...bagi yang tdk setuju silahkan jangan di lakukan bagi yang melakukan jangan di komen ...kita sma sama islam kan ...mask orang islam Vz orang islam ...subhaanallah ...

Antum ngucap salam gaya apa itu? Beda tulisan beda arti
Baik nya jangan di singkat kaya gtu

Antum ngucap salam gaya apa itu? Beda tulisan beda arti
Baik nya jangan di singkat kaya gtu

Sekarang dah bnyak orang" pinter tp sangat sedikit yg bener,sangat beda sekali dg dulu(para salafussholeh) penyiar ulung, penegak agama Allah. Coba cermati : PINTER DN BENER..
Skrg banyk org pinter tp hnya utk minteri temennya.. MINTERI= Menganggap org" sholeh pejuang islam bodoh, jd dia mengklik bhw dirinya paling hebat(aslinya cemen beraninya dikandang sendiri/nangkp ikan diwajan tinggal makan) mestinya bersyukur dikenalin dg ajaran" yg benar, krn tnp perjuangannya dirimu tdk akn mengenal islam, tp apa balasanmu,,,, SOK... SOK...
BENER=Membenarkan(mempertahankan kebenaran yg sdh terjdi/ada) org benerberkesan mendukung ats kebenaran, bukan suka menyalahkan bhkn merasa dirinyalah yg paling benar,, NA'UDUBILLAH HI MINDZAALIK...

Assalamu'alaikum, maju trs sdr ku, jgn mundur faham ahlussunah nusantara hrs ttp di kawal, biarkan yg berkicau yg tdk sejalan dg faham salafusholih,sebenarnya mrk masih juhala blm faham tarikh alislami dirayah hadits dan disiplin ilmu2 agama islam. Sdh keduluan hasad kpd muslim lainnya yg tdk sefaham,kpd syekh gurunya sendiri mrk sdh murtad krn jargon mrk kmbali kpd qur'an dan sunah coba kasih qur'an pada masanya Nabi Muhammad bisa baca gk tuh,... Yo bentuk qur'annya skrg sdh beda

Firman Allah lah yang lebih tinggi.jelas mayit tidak dapat mendengar...

Bodoh apa blm ngerti ya, siapa yg bilang firman ALLAH lebih rendah, cuma saya mau tanya yg menjelaskan isi alqur'an itu apa..., yg mengerti secara langsung isi alqur'an ya Rosulullah,shohabat rosulullah yg tahu asbab nuzulnya, sdngkan kita umat yg sekian lamanya setelah rosul dan shohabatnya mau ngerti gmn..., kalau tidak belajar ilmu hadits,bayan balaghoh, nahwu shorof dan disiplin ilmu agama lainnya,sholat saja yg wajib tidak dijelaskan secara terperinci di dlm alqur'an dijelaskan oleh af'al qoul dan sukuti dari rosul..,intinya induk hukum ada di alqur'an cuma hrs dg ilmu kita bisa memahami alqur'an,... Logika jg dikedepankan mayit jelas jasadnya tdk bsa mendengar, tpi apakah manusia terdiri dari jasad saja.., belajarlah dn berbesar hatilah pakai ajaran ahlussunah waljama'ah

Jangan mempertajam perbedaan, inilah kalimat yg sering kita dengar ketika hujjah disampaikan.
Padahal Islam adalah agama dalil, lawong nabi shallallahu'alaihi wasallam dan para sahabat tdk pernah nalqin mayit di kuburan kok maksa.
Nalqin itu ketika dlm keadaan syakaratul maut atau ketika mau meninggal, ini malah sdh mati baru ditalqin. Baca lagi makna talqin di atas. Mana hujjahnya tele2 lagi.

Saya cinta Rasulullah tapi saya suka makan soto sedangkan Rasulullah gak pernah makan soto apakah itu bid.ah

Betul saya pernah manggil orang yang sudah mati saya ambil keranjang bambu saya pakein baju saya kasi pulpen dan saya panggil mereka jalangkung jalangset datanglah disini ada pesta kecil kecilan. dengar .mereka datang dia mengenalkan diri gak percaya di coba.

Azar tu bukan orang islam........ Jgn didengari.......

Ulama alam maya lebih alim bila dibandingkan dg mereka yg punya karya himpunan ilmu dlm kitab yg mrk susun...

Ulama alam maya lebih alim bila dibandingkan dg mereka yg punya karya himpunan ilmu dlm kitab yg mrk susun...

sibuk bilang gak ada contoh rasulullah, lu pikir main internet dicontohin sama rasul? main blog dicontohin sama rasul? kalo ibadah yang gak dicontohin lu bilang harus ada dari rasul, kenapa laku sehari-hari gak ikut seperti yang rasul lakukan dulu? gak pakai internet, gak ngeblog,dan banyak yang lainnya. jangan ngeles ntar termasuk kaum munafikun lu

Setuju:Bila saudara tidak tahu tanyakan pada Ahlinya yang punya Ilmu.

Dulu tdk ada clana jin sekarang orang pada pakai celaba jin itu bid'ah. Bidah bukan begitu. Bid'ah itu yg urusan ibadah bukan urusan dunia.emangnya clana jin urusan ibadah.maaf ya.

Dulu tdk ada clana jin sekarang orang pada pakai celaba jin itu bid'ah. Bidah bukan begitu. Bid'ah itu yg urusan ibadah bukan urusan dunia.emangnya clana jin urusan ibadah.maaf ya.

Dulu tdk ada clana jin sekarang orang pada pakai celaba jin itu bid'ah. Bidah bukan begitu. Bid'ah itu yg urusan ibadah bukan urusan dunia.emangnya clana jin urusan ibadah.maaf ya.

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More